Заповед №ДС-ЗД-282 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани

Заповед №ДС-ЗД-282 от 14.09.2017 г. на Областния управител за определяне на спечелил търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост: ПИ 68970.502.457 по КККР на с. Старозагорски бани

ЗАПОВЕД

№ДС – ЗД – 282

гр. Стара Загора                 14.09.2017 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, Протокол от 12.09.2017 г. от заседание на тръжна комисия, назначена със Заповед №ДС-ЗД-253 от 07.08.2017 г. на Областния управител за откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

„КИКС” ЕООД, ЕИК 123667694, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, с. Преславен, п.к. 6048, за спечелило търг с тайно наддаване за продажба на имотчастна държавна собственост, представляващ:

Незастроен ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68970.502.457 (шестдесет и осем хиляди деветстотин и седемдесет, точка, петстотин и две, точка, четиристотин петдесет и седем) с площ 3149 (три хиляди сто четиридесет и девет) кв.м по КККР на с. Старозагорски бани, п.к. 6062, община Стара Загора, област Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-11/23.02.2010 г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с номер по предходен план: квартал: 20 (двадесет), парцел: І (първи), при съседи: 68970.502.604, 68970.502.304, 68970.502.448, 70202.152.1 – Скица на ПИ №15-8272-10.01.2017 г., издадена от СГКК – гр. Стара Загора. Скицата е без срок на валидност на документа, съгласно Приложение №2 – Услуги по чл. 7, ал. 1, т. 5 от Наредба №РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от КККР, издадена от МРРБ, обн., дв, бр. 83 от 21.10.2016 г., в сила от 22.11.2016 г.

Имотът е актуван с АЧДС №8374/22.12.2014 г., утвърден от Областния управител, вписан в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Стара Загора с вх. рег. №15142 от 22.12.2014 г., Акт №149, том XLI, н.д. №8209. Данъчната оценка е: 9 851,30 лв.

Продажната цена на имота е в размер на: 76 900 лв. (седемдесет и шест хиляди и деветстотин лева), без включен ДДС, от които 2 000 лв. (две хиляди лева) са внесени от „КИКС” ЕООД, ЕИК 123667694, с. Преславен, представлявано от Управителя – ИВАН ГАНЧЕВ ВЕЛЕВ, като депозит за участие в търга.

На основание чл. 57, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта „КИКС” ЕООД, ЕИК 123667694, с. Преславен, представлявано от Управителя – ИВАН ГАНЧЕВ ВЕЛЕВ, следва да заплати:

  • По банкова сметка на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” – UNCRBGSF, сумата от: 92 525,48 лв. (деветдесет и две хиляди петстотин двадесет и пет лева, четиридесет и осем стотинки), включваща:
  • сумата от 74 900 лв. (седемдесет и четири хиляди и деветстотин лева), представляваща разлика между: 1) стойността на имота, достигната на търга: 76 900 лв. (седемдесет и шест хиляди и деветстотин лева) и 2) приспаднатият депозит: 2 000 лв. (две хиляди лева);
  • 20 % ДДС върху данъчната основа, определена съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС и чл. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията (0,1 на сто, но не по-малко от 10 лв. върху цената, по която е таксуван актът или документът) в размер на: 16 087,48 лв. (шестнадесет хиляди осемдесет и седем лева, четиридесет и осем стотинки);
  • 2% режийни разноски от стойността на продажната цена, съгласно §3, ал. 1 от ПЗР на ППЗДС, в размер на: 1538 лв. (хиляда петстотин тридесет и осем лева);
  • По банкова сметка на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА (IBAN) BG62UNCR70008422236384, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛбанк” АД, гр. Стара Загора - UNCRBGSF, код за вид плащане: 442500, сумата от: 1922,50 лв. (хиляда деветстотин двадесет и два лева, петдесет стотинки), представляваща: данък за прехвърляне на имуществото2,5% от пазарната цена, съгласно чл. 47, ал. 2, във връзка с чл. 46, ал. 2 и чл. 2 от ЗМДТ.

За извършеното плащане да се представят съответните платежни документи, до изтичане на 14 (четиринадесет) дневния срок от влизане в сила на настоящата заповед.

 

Въз основа на влязлата в сила заповед и надлежен документ за извършено плащане, да се сключи договор за продажба на имота – предмет на търга, в 7 (седем) дневен срок от представянето на документа, удостоверяващ плащането.

 

Ако спечелилият търга участник не внесе цената, се приема, че се е отказал от сключването на договора, като внесеният от него депозит се задържа.

 

Заповедта се съобщава на участниците в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 55, ал. 2 от ППЗДС).

 

Съгласно чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заповедта подлежи на обжалване от останалите участници в търга по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

На основание чл. 56 от ППЗДС настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, както и на интернет страницата на съответното ведомство.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Стара Загора.

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

Създадена: 2017-09-15 13:55:38
Променена: 2021-06-22 23:55:10