Заповед № РД-ЗД-83/04.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации

Заповед  № РД-ЗД-83/04.04.2018 г. за утвърждаване на образци на декларации

Р е п у б л и к а   б ъ л г а р и я

Областен управител на област Стара Загора

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-ЗД-83

 

Стара Загора   04.04.2018 г.

 

 

На основание  чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,  във връзка с чл.35, ал.3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/

 

 

                    У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

Образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество – неразделна част от настоящата заповед, както следва:

1. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за служителите на Областна администрация Стара Загора -  Приложение  № 1;

2. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 за членовете на политическия кабинет на Областния управител извън посочените в чл.6, ал. 1, т. от ЗПКОНПИ за служител за връзки с обществеността -   Приложение  №2;

3. Декларация по чл.35, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ за промяна в декларираните обстоятелства за лицата по т. 1 и т. 2  от настоящата заповед - Приложение № 3.

Декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ се подават на хартиен носител в сроковете съгласно чл.36, ал.1 и чл.38, ал.1 т. 1 и т. 2 от ЗПКОНПИ.

Отговорността за попълване и подаване на декларациите е на задължените по закона лица.

Настоящата заповед и утвърдените с нея образци на декларации да се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора в тридневен срок от издаването й.

           Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица, за сведение и изпълнение.

           Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Главния секретар.

 

 

 

ГЕРГАНА МИКОВА

Областен управител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създадена: 2018-04-12 08:48:40
Променена: 2021-06-22 22:52:41