Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017 г. за забрана до достъпа на лица в сградата на ДОМ - ПАМЕТНИК връх Бузлуджа,

Заповед РД-ЗД-90 / 02.03.2017 г. за забрана до  достъпа на лица в сградата на ДОМ - ПАМЕТНИК връх Бузлуджа,

 

  На основание чл. 32, ал. 1, чл. 31, ал.1, т. 3 и т. 9 от Закона за администрацията, чл.64, ал.1, т. 6 от Закон за защита при бедствия,

 

З А Б РА Н Я В А М:

 

  Достъпа на лица в сградата на ДОМ - ПАМЕТНИК връх Бузлуджа, находящ се в  землището на гр. Крън, община Казанлък - частна държавна собственост и извършването на всякакви технически дейности, свързани с осъществяването им , както и влизане на хора в сградата, като превантивна мярка за недопускане на последици от инциденти.

 

  М О Т И В И:

 

 Към настоящия момент недвижим имот, представляващ: сграда Дом - паметник комплекс връх „Бузлуджа“- частна държавна собственост, актуван с Акт за държавна собственост №4775/02.06.2006 г.  е неизползваем.

 В същото време съществува реална опасност от откъсване на части от покривната конструкция и в тази връзка конструктивното състояние на сградата създава опасност за здравето и живота на всички, които желаят да я посетят и разгледат.

 Поради разкопани и демонтирани кабели не може да се осъществява нормално електрозахранване. Липсата на електричество и сигнална маркировка създават сериозни предпоставки от възникване на инциденти с граждани, които се опитват да проникнат в сградата.

Под влияние на атмосферните условия голяма част от вътрешните стени са силно компрометирани и част от армировката е  оголена и корозирала.

Като цяло обектът е с нарушена конструкция, в лошо техническо и архитектурно състояние, което от своя страна повишава опасността от възникване на фатални инциденти. Тъй като същият е негоден за експлоатация  неговото затваряне е наложително.

 Поради наличието на неукрепени и рушащи се части от строителната конструкция не трябва да се допуска извършването на технически дейности и влизане на хора вътре в сградата на Дом – паметник Бузлуджа, като е налице реална заплаха за здравето и живота на голям кръг хора в размери, които изискват предприемането на мерки за недопускане на последици от инциденти.

   В тази връзка и в изпълнение на произтичащите ми от Закон за защита при бедствия правомощия по организиране и контролиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия, считам за наложителна мярка налагането на забрана за достъп на лица вътре в сградата на Дом - паметник връх Бузлуджа.

  Настоящата заповед да се постави на общодостъпно място в сградата на Областна администрация Стара Загора, да се публикува на официалната интернет страница на Областна администрация Стара Загора, да се постави на сградата на Дом - паметник връх Бузлуджа, както и да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

  Настоящата заповед отменя Заповед № РД-09-56/18.02.2016 г. на Областния управител.

  Контрол по оповестяване на Заповедта възлагам на Димитър Драчев - Заместник областен управител.

 Заповедта да се доведе до знанието на Директора на ОД на МВР Стара Загора за осъществяване на контрол по изпълнението й.

 

 

ПРОФ. ВЕСКА ШОШЕВА

Областен управител

 

 

 

 

 

Създадена: 2017-03-05 22:00:00
Променена: 2021-06-22 22:07:41