Заповед за първи по време купувач за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

Заповед за първи по време купувач за продажба на движими вещи - частна държавна собственост

З А П О В Е Д

 

№ АП-03-ЗД-365

 

Стара Загора  05.12.2017 г.

 

(Препис-извлечение)

 

 

 

   На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл. 64 от Закона за държавната собственост във връзка с чл.16 от Наредба №7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и като взех предвид Заявление с вх.№ АП-03-2/01.12.2017 г.

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

        1. НЕДКО ХХХХХХХ ГОСПОДИНОВ, ЕГН ХХХХХХХ, от ХХХХХХХ, за първи по време купувач на следната движима вещ - частна държавна собственост:                     

           - употребяван лек автомобил ДЕУ НУБИРА 2,0 CDX, дата на първоначална регистрация 22.02.2000 г., рег. № СТ 0660 СС, рама № KLAJF69ZEXK283414, № на двигателя C20SED049501, бензин, цвят тъмносин, собственост на Областна администрация Стара Загора.

          2Купувачът е заявил писмено желанието си да закупи описаната по-горе движима вещ в срока и на цена, посочени в Заповед № АП-03-ЗД-356/30.11.2017 г. на Областния управител на област Стара Загора, а именно в срок 30 дни от обявяване на цитираната заповед ( до 30.12.2017 г.) и на цена 630 лв. (шестстотин и тридесет лева) без ДДС.

         3. НЕДКО ХХХХХХХ ГОСПОДИНОВ е заплатил по банкова сметка на Областна администрация Стара Загора (IBAN) BG71UNCR75273187349901, BIC код на “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК”, гр. Стара Загора – UNCRBGSF, сумата от 756,00 лв. (седемстотин петдесет и шест лева), представляваща цената на описания в настоящата заповед автомобил, с включен ДДС.

        4. За извършената продажба да се сключи писмен договор за покупко-продажба на моторно превозно средство с нотариална заверка на подписите съгласно чл.144 от Закон за движението по пътищата. 

        5.  Заповедта се  да се връчи на г-н НЕДКО ХХХХХХХ ГОСПОДИНОВ по реда на ГПК.

        Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на Областна администрация Стара Загора и на интернет страницата на Областна администрация Стара Загора.

        Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Главния счетоводител в Областна администрация Стара Загора.

              

 

 

гергана микова /п/

Областен управител

Създадена: 2017-12-06 12:14:06
Променена: 2021-06-22 22:21:50