Обявления

18.06.2024
Заповед №ДС–ЗД–92/17.06.2024 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, с обща площ 72 507 кв. м., намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора
11.06.2024
Започване процедура по принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, намиращи се на територията на с. Обручище, община Гълъбово, област Стара Загора, необходими за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-3
08.05.2024
Съобщение на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуален кодекс (АПК)
11.03.2024
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 76-ТИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД ПО ПЪТЯ НА БОТЕВАТА ЧЕТА „КОЗЛОДУЙ – ОКОЛЧИЦА“ 2024 г. 27 МАЙ – 02 ЮНИ 2024 г.
07.03.2024
ПОКАНА КЪМ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА ПОДКОМИТЕТА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г. ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
06.03.2024
ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА ПОДКОМИТЕТА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г. ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
06.03.2024
ПОКАНА КЪМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СЕКТОР ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТАВА НА ПОДКОМИТЕТА ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД КЪМ КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ“ 2021-2027 Г. ЗА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
29.02.2024
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
09.02.2024
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
29.12.2023
Със Заповед №РР-ЗД-14/29.12.2023 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 29.12.2023 г. за обект: „Ремонт на Транзитен газопровод Ду 1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония в участъка между ЛК „Яворово“ и ЛК “Горно Белево“, находящ се в землищата на с. Яворово, община Стара Загора, с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
14.12.2023
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 57323.124.67 по КККР на с. Полски Градец, за държавна нужда, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-61 от 30.05.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора
29.11.2023
Заповед №РР-ЗД-13/28.11.2023 г. за разрешение изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“ на „АС - СТОУНС“ ООД