Обявления

29.02.2024
Определен е лицензиран оценител за извършване на оценки на имоти – държавна собственост
09.02.2024
Обявление за набиране на оферти за извършване на оценки на имоти – държавна собственост от лицензирани оценители
29.12.2023
Със Заповед №РР-ЗД-14/29.12.2023 г. е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж №1 от 29.12.2023 г. за обект: „Ремонт на Транзитен газопровод Ду 1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония в участъка между ЛК „Яворово“ и ЛК “Горно Белево“, находящ се в землищата на с. Яворово, община Стара Загора, с. Могилово, община Чирпан, област Стара Загора, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД.
14.12.2023
Процедура по изплащане на обезщетение за отчужден имот с идентификатор 57323.124.67 по КККР на с. Полски Градец, за държавна нужда, за развитие на дейностите пред рудник „Трояново-1“ – обект 2“, съставляващ част от находище за подземни богатства – твърди горива, лигнитни въглища „Източномаришки въглищен басейн“, община Раднево и община Гълъбово, област Стара Загора, съгласно Заповед №ДС-ЗД-61 от 30.05.2023 г. на Областния управител на област Стара Загора
29.11.2023
Заповед №РР-ЗД-13/28.11.2023 г. за разрешение изработването на специализиран подробен устройствен план за кариера за добив на подземни богатства, в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора и в землището на с. Едрево, община Николаево, област Стара Загора, част от концесионна площ от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла –запад“ и участък Кереч Търла – изток“ на „АС - СТОУНС“ ООД
14.11.2023
Списък на имотите съгласно чл. 83 от ЗГ на гори в земеделски територии, които са придобили характеристика на гора, но само до 30 годишна възраст (семенни насаждения и култури) - собственост на физически и юридически лица, ТП ДЛС Мазалат
14.11.2023
Списък на насажденията по чл. 83 от ЗГ-гори в земеделски земи частна собственост, които са придобили характеристика на гора, ТП ДГС Казанлък, община Казанлък
07.11.2023
Заповед №РР-ЗД-11/31.10.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж №1/21.07.2022 г.
23.10.2023
Заповед №ДС-ЗД-122 от 09.10.2023 г. за одобряване на план на новообразуваните имоти за местност „Табашка река", находяща се в землището на гр. Стара Загора, община Стара Загора
13.10.2023
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
12.09.2023
Заповед №ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. за одобряване на планове на новообразуваните имоти за местности: „Найденови пръти” и „Юнаците” („Тумбите“; „Черният мост“; „Алванджи Кайнак“; „Марашите“; „Калето“; „Бобоолу“), находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
29.06.2023
Провеждане на съвместно уточняване (анкетиране) на границите на имотите за местностите: До селото, Гнездото (Койджак), Кошарите (Кашлите), Моминото (Дълбокия път), Гергьовска черква, Радойка, Стражите (Бикиндек), Кара Нейков трап, Фатмата (Моминото), Бадемлика, Средна рътлина, Аратлина, Аджалар (Методиевото), намиращи се в землището на с. Кирилово