Координационен съвет за изпълнение на областната стратегия за социални услуги

Координационен съвет за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара Загора (2016 — 2020 г.):

 

 • Координира целия процес по изпълнение на областната и общински стратегии за развитие на социалните услуги в област Стара Загора;
 • Съгласува междуинституционални и междуобщински механизми за сътрудничество;
 • Координира и съгласува разкриването на социални услуги на областно ниво;
 • Координира дейността на мултидисциплинарния екип за деинституционализация в областта;
 • Взаимодейства с общинските Координационни звена по изпълнение на общинските стратегии, получава периодична обратна връзка за напредъка на изпълнението на общинските стратегии за социални услуги;
 • Предоставя възможност за съгласуване на дейностите на общинско и областно ниво по изпълнение на стратегиите за социални услуги;
 • Решава проблемни зони и намира решения за преодоляването им, възникнали в процеса на изпълнение на Стратегията;
 • Предоставя възможност за междуобщинска и междуинституционална обмяна на опит по изпълнението на Стратегията;
 • Взема решения за междуинституционални и междуобщински инициативи и кампании по приоритетите на Стратегията и изготвя план за реализирането им;
 • Дава становища по подготвени проектни предложения от неправителствените организации, общини и др. за целесъобразност по отношение на приоритетите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги;
 • Координира и съгласува изпълнението на комуникационната програма на Стратегията;
 • С решение на Съвета могат да се създават работни групи при необходимост за изпълнение на конкретна задача.