Структура

Структура на Областна администрация – Стара Загора

 

Структура на Областна администрация – Стара Загора

Областен управител Заместник областни управители Експерт връзки с общественосттаГлавен секретарДирекция АПОФУС Дирекция АКРРДС