Постоянно действаща междуведомствена комисия

 Комисията да извършва следните дейности:

1.         Проверява обектите, за които общините са кандидатствали пред МКВП към МС и подготвя проект на становище на Областния управител по чл. 2, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;

2.         Обследва имоти и обекти – държавна собственост за нанесени щети в резултат на възникнали бедствия и подготвя необходимите документи до МКВП (искане за финансиране на тези обекти, проекти, експертизи и др.);

3.         Извършва проверки след почистване на водните обекти, извън границите на урбанизираните територии, с цел подобряване на проводимостта на същите и изготвя констативни протоколи;

4.         Контролира общините за целесъобразното разходване на отпуснатите им финансови средства от МКВП към МС и изготвя протоколи от извършените проверки;

5.         При постъпил сигнал относно наличие на предпоставки за възникване на бедствие, комисията извършва проверка на обекта и дава предписания до отговорните длъжностни лица за вземане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.