Достъп до информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на Областна администрация Стара Загора, находящо се на бул. „Цар Симеон Велики“ 108,  всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа. 

Заявление за достъп до информация може да бъде изпратено по електронен път на адрес: oblast-stz@sz.government.bg. В този случай не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Решенията за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до информация се вземат от Деловодството на Областна администрация Стара Загора.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране.

Заплащането на таксите по ЗДОИ може да стане по един от следните начини: 

В брой на гише "ДЕЛОВОДСТВО И ИНФОРМАЦИЯ" в Областна администрация Стара Загора;

С платежна карта чрез ПОС терминал;

По банков път по сметка на Областна администрация Стара Загора:

IBAN: BG71UNCR75273187349901

BIC: UNCRBGSF “УНИКРЕДИТ БУЛбанк”, ГР. СТАРА ЗАГОРА


Защита на личните данни


Отчети за дейността по представяне на обществена информация:

Бюджет и финансови отчети: