Община Братя Даскалови

ТЕРИТОРИЯ:
   497.434 кв.м.

НАСЕЛЕНИЕ:
   9078 бр.жители

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:
   http://www.bratia-daskalovi.com

АДРЕС:
   Община Братя Даскалови, ул.”Септемврийци” 55 пк 6250

ТЕЛЕФОН:
   04134 /2260

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ:
 

   Разположена в Горнотракийската низина, община Братя Даскалови заема 497,434 кв.км от територията на Старозагорска област. Тук живеят 9078 човека в 23-те села на общината.
   Земите на общината са населявани от дълбока древност. Праисторическите селищни могили са датирани от V-то и ІV-то хилядолетие преди новата ера. Обстоятелството, че покрай почти всяко съвременно село се откриват следи от антични и средновековни селища, ни кара да мислим, че селищната система е била изградена още тогава и по традиция се е запазила и до днес.ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ:

   Общината е типичен селски район. 63 % от поземления ресурс са земеделски територии. Това предопределя селското стопанство като основен отрасъл на местната икономика. Създаването на ефективен и конкурентно способен аграрен сектор е основна цел на общинското ръководство. Бъдещето на селскостопанското производство в общината е в засиленото участие на високопроизводителна техника и на съвременни технологии. Добре развито е растениевъдството. Водещи браншове са зърнопроизводството, лозарството и овощарството.
   Съществуват добри почвено- климатични условия за развитие на маслодайната роза, лавандулата, памука. През последните няколко години вложените инвестиции в земеделието доведоха до увеличение на лозовите насаждения с около 3 000 дка, лавандуловите с 270 дка, розовите с над 330 дка, овощните градини с 300 дка вишни.
   В общинската икономика промишлеността е със ограничени възможности. Базирайки се на суровините от земеделието в настоящия момент тя е представена с малки предприятия осъществяващи дейност основно в сферата на хранително-вкусовата промишленост – консервна, млекопреработвателна, винарска и мелничарска. И в този отрасъл изграждането на новите производствени мощности, които отговарят на европейските изисквания са с финансовата подкрепа на програма САПАРД. Продукцията на тези предприятия е насочена в момента към вътрешния пазар. Изключение прави консервното предприятие „Конекс-Тива”, чиято продукция е предназначена изключително за външния пазар и се реализира в САЩ, Канада, Франция, Великобритания, Швеция, Германия, Израел и др.
   Отдалечеността от промишлени замърсители е добра предпоставка за производството на екологично чиста селскостопанска продукция и за развитието на селски туризъм. Заради спокойствието и тишината които предлагат нашите села в северния нископланински район на общината, през последните години има засилен интерес към свободния жилищен фонд там. Близостта на Средна гора и множеството микроязовири в района предлагат места за краткотраен отдих в края на работната седмица.
   Пътната инфраструктура е от особено важно значение за икономическото развитието и подобряването на комплексната жизнена среда на общината. Затова нейното подобряване е водещ приоритет в плана за развитие на общината в следващите няколко години.
   Селищата в община Братя Даскалови са носители на основните исторически и културни ценности на Тракия. Тези ценности, включително уникалния тракийски фолклор, съчетани със стопанската традиция са нещата които общината има за цел да развива и през следващите десетилетия.ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА:
   1. Постигане на конкурентноспособност на икономиката
   2. Развитие и модернизация на местната инфраструктура.
   3. Развитие на човешкия потенциал, подобряване на привлекателността и качеството на живот в Общината
   4. Укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление